THỂ LỆ CUỘC THI

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC CUỘC THI

OLYMPIC “TÀI NĂNG TIẾNG ANH” CẤP TOÀN QUỐC NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ Quyết định số 4231/QĐ-BGDĐT ngày 09/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ cuộc thi Olympic Tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông (IOE), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành công vănsố 4786/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn tổ chức Olympic tiếng Anh trên Internet và Olympic Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông năm học 2015-2016 với nội dung như sau:

CV_HuongDan_0001

CV_HuongDan_0002

CV_HuongDan_003

CV_HuongDan_0004

CV_HuongDan_0005

CV_HuongDan_0006